Lager deelnamepercentage

In het najaar 2022 werd opnieuw het halfjaarlijks bloedonderzoek bij kinderen van 1 tot 12 jaar uit de wijk Moretusburg-Hertogvelden in Hoboken uitgevoerd. Dit onderzoek gebeurt door onderzoekers van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. Tijdens deze najaarscampagne woonden 270 kinderen tussen 1 en 12 jaar in de wijken Moretusburg en Hertogvelden. Het aantal kinderen in het onderzoeksgebied is in de laatste 4 campagnes geleidelijk afgenomen. Van die 270 kinderen  namen er 127 kinderen deel aan het bloedonderzoek. Dat is 47,0% van alle kinderen die in de wijk wonen, en is een lager deelnamepercentage dan in de laatste vier campagnes. Het lagere aantal potentiële deelnemers en het lagere deelnamepercentage kan vermoedelijk verklaard worden door het feit dat er minder ongerustheid heerst door de dalende trend in loodwaarden en dat men de wijk verlaat door de verkoop van de huizen aan Umicore.

Laagste waarde ooit in de wijk

De gemiddelde loodwaarde in het bloed van kinderen in de wijk bedraagt 2,25 μg/dl en is gedaald ten opzichte van het voorjaar 2022. Het gemiddelde loodgehalte bedroeg toen 3,03 μg/dl. De gemiddelde loodwaarde is de laagste waarde die ooit in de wijk werd gemeten sinds de start van de bloedonderzoeken. Wanneer één extreme waarde in de controlegroep buiten beschouwing wordt gelaten, blijft ook deze campagne het gemiddelde in de wijk significant hoger dan het gemiddelde in de controlegroep.

Verdere opvolging blijft belangrijk

De hoogste loodwaarden worden gevonden bij peuters en bij kinderen die het dichtst bij de fabriek wonen (0 tot 150 meter ten noorden van de fabrieksmuur). In de dichtstbijzijnde zone hebben 16,7% (of 1 op 6) kinderen een waarde boven 4 µg/dl en 75% (of 3 op 4) een waarde boven 2 µg/dl. Wanneer naar de totale groep wordt gekeken, hebben nog 6,3% van de kinderen een waarde boven 4 µg/dl en 50% een waarde boven 2 µg/dl. Op termijn streven we naar een gehalte lager dan 2 voor vrijwel alle kinderen. Continue opvolging van kinderen en blijvend inzetten op maatregelen blijft dus belangrijk om hun gezondheid te beschermen.

(Persbericht namens de medische werkgroep Hoboken die bestaat uit: Universiteit Antwerpen, Stad Antwerpen, PIH, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Vlaamse milieumaatschappij, Umicore, school en centra voor leerlingenbegeleiding, Kind en Gezin, huisartsen van Hoboken, districtsraad Hoboken, lokaal gezondheidsoverleg Antwerpen.

De medische werkgroep geeft advies in verband met de gezondheidssituatie in de wijk Moretusburg-Hertogvelden.

Alle deelnemers aan het onderzoek werden op de hoogte gebracht van hun persoonlijke resultaten en krijgen advies op maat.

Resultaten toegelicht tijdens een online infosessie op 14 december. )